Victor Atreides

Victor Atreides (10,168 - 10,174 A.G.) was the son of Leto Atreides and Kailea Vernius.